Hội thảo Khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

15/10/2018
Hội thảo Khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
 
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 01/12/2018.
- Địa điểm: Khách sạn Pleiku Palace, 22 Phan Đình Giót, Pleiku, Gia Lai.
- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Gia Lai, Bộ VHTTDL.
- Thành phần:
     + Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên;
     + Đại diện lãnh đạo: UBND các tỉnh Tây Nguyên; Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai; một số nghệ nhân tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.
- Thực hiện: Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL Gia Lai xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.
(Theo Công văn số 1388/SVHTTDL-QLDSVH ngày 11/10/2018 và Công văn số 1490/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/10/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai)