Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống

15/10/2018
Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống
 
1. Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông
- Thời gian: Từ 08h00 - 11h00 ngày 01/12/2018
- Địa điêm: Công viên Diên Hồng, thành phố Pleiku.
- Thành phần: Đoàn nghệ nhân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, khoảng 80 nghệ nhân
- Thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, UBND thành phố Pleiku tổ chức thực hiện
2. Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống của tỉnh Kon Tum và tỉnh Lâm Đồng
- Thời gian: Từ 14h00 - 17h00 ngày 01/12/2018
- Địa điểm: Công viên Diên Hồng, thành phố Pleiku.
- Thành phần: Đoàn nghệ nhân các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, khoảng 80 nghệ nhân
- Thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, UBND thành phố Pleiku; Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tổ chức thực hiện.
3. Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống của tỉnh Gia Lai: Gồm 2 lễ hội
a. Lễ mừng lúa mới
- Thời gian: Từ 08h00 ngày 11/11/2018
- Địa điểm: Làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh
- Thành phần: Đoàn nghệ nhân huyện Chư Păh, số lương 40 người
- Thực hiện: UBND huyện Chư Păh chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL Gia Lai xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện
b. Lễ mừng nhà rông mới
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 02/12/2018
- Địa điểm: Làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku
- Thành phần: Đoàn nghệ nhân làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang và các nghệ nhân làng Ốp, thành phố Pleiku, số lương 40 người
- Thực hiện: Sở VHTTDL Gia Lai chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kbang, UBND thành phố Pleiku xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.
(Theo Công văn số 1388/SVHTTDL-QLDSVH ngày 11/10/2018 và Công văn số 1490/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/10/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai)